FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

מינוי שמאי מכריע נוסף

פסק הדין קובע כי השומה המכרעת שגויה מכיוון שלא הובאו בחשבון כראוי מאפייני הזכויות במקרקעין, ובכלל זה השונות בגורמי בעלות משותפת. כן נקבע כי תקופת הדחיה שלקח השמאי המכריע אינה ריאלית.

עמנ 238/04 בנין ירושלים נ הועדה המקומית
|
|
|
|
|