FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

הגדרת מעמד השמאי

יש לראות את השמאי כשמאי מוסכם או מעריך. מצאנו, כי עילות ההתערבות בהחלטת שמאי הן מצומצמות, ומתמקדות בחריגה מסמכות, חוסר תום לב, תרמית, פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי, ובנסיבות מיוחדות, הוכרה אף העילה של "טעות ממשית" או "טעות גסה".

תא 895/02 יפה נוף נ עו"ד הפלר מאיר

|
|
|
|
|