FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

שמירת הסביבה החופית

החוק המוצע קובע כי לא יאושרו תכניות לבנייה ברצועת קרקע המשתרעת בין 100 מ' ל-300 מ' מקו מי הים התיכון. אישור החוק יגרום לכך שהקרקעות היקרות במדינה יאבדו את כל ערכן, ללא כל מנגנון לפיצוי הבעלים.

הלשכה מציעה לועדת הפנים ואיכות הסביבה להוסיף לחוק מנגנוני פיצויים לפגיעה בזכות הקניין ולחילופין לחייב בחוק עריכת מערכות של איחוד וחלוקה חדשה הכוללות ניוד זכויות מהסביבה החופית לרצועות הגובלות בה.

פנית הלשכה ליועצת המשפטית של ועדת הפנים

נייר עמדה לעניין שמירת סביבה החופית

|
|
|
|
|