ועדת מינויים מטעם הלשכה

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
03-5477576
03-5477576
050-6536528
03-5477610
03-5477610
חבר
052-2725887
חבר
09-8337688
053-8886770
153-98337688