ועדת גיוס חברים חדשים וקשר עם מוסדות לימוד

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
086104333
050-3717278
086104332
חבר
052-3505432
חבר
04-6643036
050-9866526
04-6452429
נספח
050-5662848