FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

תיקון תקנות שמאי המקרקעין

 

 

חברות וחברים יקרים, 

 

הרני לעדכנכם על השינוי הצפוי בתקנות שמאי מקרקעין (אגרות)(תיקון), התשע"ז, 

אשר הונחו על שולחנה של ועדת החוקה, חוק ומשפט. 

 

בטיוטת התקנות נקבעה הפחתה של 50 אחוז באגרות הקבועות בתקנות אלו: 

אגרות בחינה, אגרות התמחות, אגרות בקשה לרישום בפנקס ואגרות שנתיות לחידוש רישיון. 

 

 

רצ"ב טיוטת התקנות לעיונכם. 

 

 

שלכם,

 

חזקיה העצני - יו״ר ועדת חקיקה

|
|
|
|
|