FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

ועדת כספים

תפקידיה לנהל את כספה של העמותה, לרבות: ניהול ופיקוח על חשבונות העו"ש, הפקדונות והחסכונות של הלשכה, גיבוש ופיקוח על תקציב הלשכה, הזמנת ובחירת הצעות מחיר מספקים, הנחיית ופיקוח על פעילות גזבר הלשכה, פירוח והעסקת עובדי הלשכה. הועדה מהווה את צינור הקשר לרשם העמותות.

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הלשכה
03-9347468
08-8583523
054-3300559
03-9347462
חבר
02-5631083
02-5631083
052-8389398
02-5631028
גזבר הלשכה
09-8337688
053-8886770
153-98337688
|
|
|
|
|