FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

ועדת הנחות

תפקידה של ועדת הנחות לדון בפניות של חברים להנחה בדמי החבר.

הועדה גיבשה קריטריונים לפיהם ידונו פניות חברים בדיסקרטיות הראויה ובאופן ענייני.

 

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
03-9347468
08-8583523
054-3300559
03-9347462
גזבר הלשכה
09-8337688
053-8886770
153-98337688
חבר
03-5378010
03-5228380
054-3116868
03-6740710
|
|
|
|
|