FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

המוסד ליישוב סכסוכים

המוסד ליישוב סכסוכים של לשכת שמאי המקרקעין מציע שירותי בוררות וגישור, ומנוי מומחים. ברשימת השמאים הבוררים/מגשרים כלולים שמאים בעלי ותק ונסיון מקצועי כשמאי מקרקעין, וייחודם בשילוב הרקע והניסיון המקצועי במספר דיסיפלינות נוספות - הנדסה, אדריכלות, תכנון ערים, כלכלה, משפטים וכד'.

 

סכסוכי מקרקעין מטופלים לפיכך בצורה מקצועית מעמיקה, תוך ראיה והבנה רחבים הנובעים מהעיסוק וההשכלה המולטידיסיפלינארית של שמאי המקרקעין הרשומים במוסד לישוב סכסוכים. המוסד ליישוב סכסוכים פועל בהתאם לתקנון ולכללים. השמאים עברו השתלמות והכשרה כבוררים ע"פ חוק הבוררות/ כמגשרים.

הנהלת המוסד מונה 5 חברים, אשר נבחרים ע"י האסיפה הכללית אחת ל-3 שנים. הנהלת המוסד מתכנסת לכל הפחות 4 פעמים בשנה לשם דיון בהתנהלות המוסד ובתיקונים שיש להכניס לתקנון ולכללים.

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
03-7519642
03-6448442
03-5754454
חבר
03-6822128
03-6352910
054-4236841
03-6822125
חבר
03-6735150
050-6390520
חבר
052-2382282
03-7553100
חברה
03-6247952
03-5011661
052-2752472
03-6247955
03-6510303
חבר
077-2201289
050-4332323
077-4704489
חבר
02-5372119
050-7294335
02-5382253
חברה
03-5014442
03-5014442
052-8966585
1533-5012444
03-5012444
|
|
|
|
|