FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

חברי בית הדין

בית הדין פועל לפי תקנות בית הדין המהוות חלק בלתי נפרד מתקנון הלשכה. בית הדין מפרסם ב"שומה ומעשה" עפ"י החלטתו את תקציר ההחלטות או פסקי הדין שניתנו ע"י בית הדין.

סמכויות בית הדין הינן:

א. לדון בתביעות נגד חברי הלשכה, שנטען כי פגעו בשמה הטוב של הלשכה או האמון שרכשו לה או לחבריה, או תלונה על הפרת תקנה מתקנות הלשכה או אי ציות להחלטה מהחלטות הלשכה ומוסדותיה.

ב. שאלה הקשורה בכללי התנהגות מקצועית המובאת בפני בית הדין.

ג. סכסוך בין חברי הלשכה ובין מוסד ממוסדותיה.

ד. תביעה הנובעת מסכסוך בין חברי הלשכה.

ה. סכסוך בין חבר הלשכה לבין מי שאינו חבר ובלבד שהטוען יקבל עליו את מרות בית הדין טרם תחילת הדיון בסכסוך.

ו. מתן פרוש לתקנון הלשכה - עפ"י בקשת צד מעונין.

ז. בענינים שועדת ביקורת מערערת על החלטת הועד - עפ"י בקשת ועדת הביקורת.

 

בית הדין פועל בתלונות בשני הרכבים. בכל הרכב שלושה חברים ויו"ר בית הדין. כל הרכב מתכנס בקביעות מידי חודש. בית הדין פועל בהרכב מלא, במתן פרושו לתקנון הלשכה.

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר בית דין
08-9462296
08-9363708
08-9363763
חבר
03-5752033
03-9337352
03-5752041
חבר
077-4011620
077-7087009
052-3303061
077-4011630
חבר
03-6735150
050-6390520
חבר
03-5666223
050-2428294
03-5666224
חבר
03-5743402
054-6313936
03-5742951
חבר
03-5355570
050-3335050
03-5355587
|
|
|
|
|