FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

מתן שרותי שמאות לעיריית חולון והוועדה המקומית לתכנון ובניב

מכתבו של החב' דני מור, יו"ר ועדת רשויות התכנון בלשכה

 

לגב' מימי פלג, אדריכלית ומהנדסת העיר חולון

 

ותשובת הגב' תמי דביר, שמאית עיריית חולון

 

מכתב הלשכה 

 

תשובת עיריית חולון

|
|
|
|
|