FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

חברי ועד

הועד הינו המוסד המנהל את כל ענייני הלשכה ומקנות לו כל סמכויות הלשכה. חברי הועד כוללים את יו"ר הלשכה, שלושת נציגי  המחזות, תל אביב, חיפה וירושלים, וכן 9 חברים שיבחרו ע"י האסיפה הכללית.

הועד מתכנס אחת לחודש בנוסף לישיבות שאינן מן המניין.

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הלשכה
03-9347468
08-8583523
054-3300559
03-9347462
מ"מ יו"ר הלשכה
03-7749888
052-3713917
גזבר הלשכה
09-8337688
053-8886770
153-98337688
נציג מחוז ירושלים
02-5631083
02-5631083
052-8389398
02-5631028
חבר
077-3004391
052-3204445
077-3004392
חבר
072-2147095
072-2147095
054-4301001
072-2147096
072-2147096
חברה
03-7266622
050-7403444
חבר
03-7542873
052-3728828
03-7622513
חבר
03-9586138
03-9586138
050-7525111
03-9440052
03-9440052
חבר
04-8640062
04-8640062
04-8660975
חברה
03-6325520
03-5368837
052-2502280
03-6325584
חברה
03-5014442
03-5014442
052-8966585
1533-5012444
03-5012444
חבר
04-6956662
052-3657797
04-6956663
נציג מחוז ת"א
072-2777299
03-7521920
052-2588278
03-7512068
03-7523702
נציג מחוז חיפה
04-9920055
050-7220762
|
|
|
|
|