FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

חברי ועדת ביקורת

ועדת הביקורת הינו הגוף המוסמך, על פי תקנון הלשכה, לבקר את פעילות הלשכה וכל אחד ממוסדותיה. נציגי הועדה משתתפים בישיבות הועד וכן רשאים לשגר נציג מטעמה לכל ישיבה של מוסד ממוסדות הלשכה. הועדה מדווחת לאסיפה הכללית השנתית על ממצאי פעולותיה.

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
09-8949696
09-8989689
050-6508777
09-8949797
09-8949797
חבר
03-7553111
03-7553100
חבר
02-5383816
02-5633941
02-5382253
02-5618484
חבר
03-6254688
03-6254622
|
|
|
|
|