FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

חברי ועדת ביקורת

ועדת הביקורת הינו הגוף המוסמך, על פי תקנון הלשכה, לבקר את פעילות הלשכה וכל אחד ממוסדותיה. נציגי הועדה משתתפים בישיבות הועד וכן רשאים לשגר נציג מטעמה לכל ישיבה של מוסד ממוסדות הלשכה. הועדה מדווחת לאסיפה הכללית השנתית על ממצאי פעולותיה.

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
09-8949696
09-8989689
050-6508777
09-8949797
09-8949797
חבר
09-8615526
052-3872012
153-98615526
חבר
09-7647165
09-7647272
050-7954757
09-7647147
|
|
|
|
|