FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

ועדה- מחוז חיפה והצפון

בין מטרות הועדה:

מתן מענה לבעיות מקומיות הקשורות לאזור, ארגון פעילות מקצועית הקשורה לאזור, טיפול וקשר עם רשויות מוניציפליות וארגונים מקצועיים בתחום האזור.

הועדה פועלת, בין השאר, בארגון סיורים, הרצאות ומועדוני חברים הקשורים למחוז.

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
04-9920055
050-7220762
חבר
04-8661555
052-2822990
04-8661556
חבר
03-5442020
חבר
077-3293208
04-8523441
050-5594283
077-8283208
חבר
04-9574712
052-2234115
04-9574712
|
|
|
|
|