FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

ועדת רשויות מקומיות

המשוב נערך לאחר שזוהה צורך במעקב, בקרה ולעיתים התערבות ונקיטת עמדה מצד מוסדות הלשכה בהתייחס למוצרים המתקבלים במגע היומיומי התדיר שמתקיים בין שמאי המקרקעין לועדות לתכנון ולבניה.

הוגדרו מספר יעדים בטווחי הזמן הקצר והבינוני:

א. ייעול ממשקי העבודה ותודעת השירות למגזרי השמאים.

ב. הפקת לקחים ומסקנות אופרטיביות לפעולה ושיפורים נחוצים ליישום.

ג. מתן משוב לועדות ולרשויות בהתאם לתוצאות (הפצת המשוב).

ד. ועד הלשכה ישקול פרסום פומבי של תוצאות חיוביות.

משוב הלשכה

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
03-9586138
03-9586138
050-7525111
03-9440052
03-9440052
חבר
08-6235121
08-6434050
052-8803038
08-6235122
חבר
054-7663721
072-3373131
חבר
052-6267685
073-7295983
חבר
04-6894030
0544-988755
04-6894030
חבר
08-6518519
08-6518519
050-6291346
08-6518519
05-6518519
חבר
050-7260228
050-7260228
077-4702894
חבר
08-9701409
050-4571409
153-89701409
חבר
054-5206769
054-5206769
077-5431884
חבר
03-6040210
052-5364495
153-525364495
חברה
077-9150088
077-5503853
052-8892253
077-9150089
חבר
054-7571366
|
|
|
|
|