FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

חברי הנהלה

ועדת הנהלה ממונה ע"י ועד הלשכה מתוך חברי הועד וכוללת עד 7 חברים ובהם יו"ר הלשכה וסגנו. הועדה מנהלת את ענייני הלשכה ומוקנים לה כל הסמכויות הנדרשות לצורך זה. הפרוטוקולים של ועדת ההנהלה מועברים לחברי הועד אשר יכולים לבקש דיון נוסף בועד לגבי בהחלטות הועדה, במקרה זה לא תבוצע החלטה של ועדת ההנהלה עד לדיון בועד.

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הלשכה
03-9347468
08-8583523
054-3300559
03-9347462
מ"מ יו"ר הלשכה
03-7749888
052-3713917
חבר
09-8337688
053-8886770
153-98337688
חברה
03-6325520
03-5368837
052-2502280
03-6325584
חברה
03-5014442
03-5014442
052-8966585
1533-5012444
03-5012444
חבר
072-2147095
072-2147095
054-4301001
072-2147096
072-2147096
|
|
|
|
|