FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

ועדת חקיקה- שוטפת

 

בועדה חברים יו"ר + 5 חברים.

 

מטרת הועדה היא ליזום, לקדם ולהגיב להצעות חקיקה.

הצעות החוק עוברות להערותיו של יועמ"ש של הלשכה ומועברות לשולחן הכנסת ע"י נציגי חב' פוליסי הפועלת מטעם הלשכה.

 

להלן מס' הצעות חוק שטופלו ע"י ועדת חקיקה:

הקפאת תיקון 53 לחוק התכנון והבניה - הוקפא עד סוף 2005.

 

- אגרות על הגשת תביעה לפי ס' 197 לחוק התכנון והבניה.

 

- הליכי עררים על שומות ממ"י.

 

- תקנות התכנון והבניה (בקשה להרשאה למבני דרך) תשס"ג – 2003.

 

- חוק המקרקעין  הפקעת מקרקעין.

 

- ייצוג במס שבח.

 

- ארנונה לפי שווי.

 

- הצעת חוק הרחבת סמכויות בתי המשפט המינהליים.

 

- הצעת חוק תכנון ובניה.

 

- הצעת חוק – נספח שמאי לתכנית.

 

- נוהל שמאות מכרעת.

 

- הצעת חקיקה לאישור זכויות בקרקע עפ"י רישומי ממ"י.

 -מינוי שמאי בהרכב ועדות ערר.   

 

 

 

 

 

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
02-5631083
02-5631083
052-8389398
02-5631028
חבר
03-6961250
03-5273341
052-2545384
03-6961259
חבר
02-5372119
050-7294335
02-5382253
חבר
050-8444140
02-5337541
050-8444140
15325337541
02-5340045
חבר
077-7040446
077-7040446
052-6173121
02-6517668
חברה
03-6133337
052-6268601
03-6133352
חברה
077-9150088
077-5503853
052-8892253
077-9150089
חבר
077-5405258
04-8341839
050-5405258
153-543053566
153-543053566
חבר
054-7571366
|
|
|
|
|