FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

קשרי חו"ל

מטרת הועדה לתת מענה לחברי הלשכה ואחרים בנושא מסלול אקדמי במצוע השמאות והנדל"ן בחו"ל, שיתוף פעולה בינלאומי עם איגודים ולשכות במדינות שונות תוך שילוב הלשכה בפעילות, מידע לחברי הלשכה על סמינרים שונים בעולם, הכנת השתלמות מקצועית בחו"ל לחברי הלשכה, הזמנת מרצים מחו"ל להרצות בפני חברי הלשכה, תרגום מאמרים מקצועיים ובטאון השמאים האנגלי.

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
03-6442484
09-7454545
052-2725045
03-6442485
חברה
09-7421534
09-7421534
052-2202208
09-7425589
09-7425589
חבר
03-6426713
052-2893804
03-6410741
חבר
077-3004391
052-3204445
077-3004392
חברה
03-6325520
03-5368837
052-2502280
03-6325584
חברה
04-8527780
050-6815804
04-7527781
חבר
04-8527780
050-5718111
04-8527781
חבר
04-8640062
04-8640062
04-8660975
חבר
050-7260228
050-7260228
077-4702894
|
|
|
|
|