FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

בנקים ומשכנתאות- צפון

הועדה מקיימת הידברות שוטפת ע כל הגורמים המעורבים בהתנהלות הנוכחית של השוות למשכנתאות. במסגרת זו קיימים מספר כיווני פעולה - שיתוף פעולה עם ועדת גבאי של משרד האוצר, הבוחנת דרכים למאבק בתחום ההונאות במשכנתאות וכן פעילות הסברתית של הלשכה מול הבנקים למשכנתאות, הכוללת גם בניית אמון וקשר ישיר בין הצדדים.

הפגישות שנערכו עד כה התמקדו בזיהוי הבעייתיות הקיימת והעלאת כיווני פעולה משותפים שבהם תיקח הלשכה תפקיד מרכזי בהסדרת התחום.

 

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
09-8337688
053-8886770
153-98337688
חבר
073-7262868
050-8915658
073-7262868
חבר
04-6725215
04-6725215
050-5423773
04-6737554
04-6737554
חבר
03-5442020
חבר
04-8644455
077-7006470
052-2819147
04-8644044
077-7006470
חברה
04-8669960/30
04-8373704
054-5911126
04-8669970
חבר
04-6991024
04-6991024
054-8111196
04-6217445
חבר
04-9581015
04-9581054
054-7808886
04-9581055
|
|
|
|
|