FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

ביטוח אחריות מקצועית/בריאות/אחר

מטרת הועדה לביטוח אחריות מקצועית לשפר את המצב הקיים בתחום זה.

בשנתיים האחרונות חלה הרעה משמעותית בתנאי הביטוח, הן בזמינות חברות מבטחות והן בתעריפים. הסיבות למצב הקיים שונות - מחד, כלל שוק הביטוח במגמת משנה זהירות וייקור תעריפים, מאידך, התרבו תביעות הרשלנות כנגד שמאים כחלק ממצב שוק המקרקעין. הועדה פנתה למספר מבטחים וקיימה עימם פגישות, כיום נבחנות ההצעות שהתקבלו.

 

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
03-7542873
052-3728828
03-7622513
חבר
03-9211503
052-3447722
חבר
050-7260228
050-7260228
077-4702894
חבר
054-2287833
077-3180967
חברה
03-6423431
03-6423431
052-2873702
1533-6423431
1533-6423431
חבר
04-8640062
04-8640062
04-8660975
חבר
03-7553111
050-4009005
03-7553100
חבר
09-8859259
050-7115747
חברה
04-8669960/30
04-8373704
054-5911126
04-8669970
חבר
050-3945888
073-7291111
חבר
04-6772327
04-6772327
052-3340703
04-6772356
04-6772356
|
|
|
|
|