FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

מינויים מטעם הלשכה

הלשכה מקבלת מעת לעת, מהציבור ומבתי המשפט, פניות למינוי שמאי מקרקעין. בהתאם לתקנון קיימת ועדת מינויים שבהרכבה יו"ר הלשכה, יו"ר בית הדין וחבר לשכה מהמניין. הועדה ממנה שמאים על פי דרישות מיוחדות של הצדדים הפונים לאזור גאוגרפי, תחומי עיסוק נוספים וכדומה. המינויים מבוצעים בסבב מחזורי ומדווחים לאסיפה הכללית.

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
03-5373736
03-6999688
050-5296181
03-6136889
חבר
077-4002032
050-3677667
077-4002032
חבר
050-7260228
050-7260228
077-4702894
|
|
|
|
|