FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

ועדה- אתיקה מקצועית

בין מטרות הועדה, שמירה על כללי האתיקה המקצועית, יעוץ והדרכת חברי הלשכה בכל עניין שיש לו אספקטים של אתיקה מקצועית ומתן מענה לפניות הציבור בנושאי אתיקה.

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
072-2147095
072-2147095
054-4301001
072-2147096
072-2147096
חבר
050-3945888
073-7291111
חבר
03-9073362
03-9073362
052-2455440
03-9073362
03-9073362
חבר
04-8332355
054-7336252
04-8332353
חבר
04-8527780
050-5718111
04-8527781
חבר
04-8527780
050-6815804
04-7527781
חבר
03-6480111
054-6735688
03-6480111
חברה
03-6247952
03-5011661
052-2752472
03-6247955
03-6510303
חברה
050-9303947
יו"ר הועדה
073-7262868
050-8915658
073-7262868
|
|
|
|
|