FacebookEnglish
Menu

אודות הלשכה

ועדה-תקנון

בין מטרות הועדה:

ריכוז פניות חברים בנושאי תקנון, ניסוח בעזרת היועמ"ש של הלשכה של הצעות לשינוי התקנון והכנת ההצעות לשינוי התקנון לאישור ע"י האסיפה הכללית המיוחדת של הלשכה.

 

שם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
072-2777299
03-7521920
052-2588278
03-7512068
03-7523702
חבר
03-9620068
03-9620068
050-7374897
03-9620068
חבר
03-5373736
03-6999688
050-5296181
03-6136889
חבר
04-6744924
052-2462889
04-6747957
חבר
03-6142323
03-6142322
חבר
077-5405258
04-8341839
050-5405258
153-543053566
153-543053566
|
|
|
|
|