FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 10 פרסומים מתוך 1377
נושא
כותרת
שנה
מחבר
תקן 22- דגשים ליישום התקן בשומות הנערכות על פיו
אפריל 2015
אמנון נזרי
חידושים בפסיקה בדיני השבחה ותביעות פיצויים לירידת ערך
פברואר 2015
תכנון ובנייה תכניות, מוסדות והליכי תכנון- כולל רפורמת הפרגולות
תשע"ה- 2015
פרופ' אהרון נמדר
חוק התכנון והבניה (תיקון 101), תשע"ד 2014
דצמבר 2014
עלויות בניה – כנס שמאים
מס שבח מקרקעין
תשע"ד -2014
פרופ' אהרן נמדר
יזמות נדל"ן
תשע"א- 2011
פרופ' אהרן נמדר
התחדשות עירונית
תשע"א- 2011
פרופ' אהרן נמדר
מערכת המס בעסקאות נדל"ן
תשע"ג -2013
פרופ' אהרן נמדר
מס ערך מוסף - חלק שני (כולל תיקון 42)
תשע"ג -2013
פרופ' אהרן נמדר
|
|
|
|
|