FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

פרסומים מקצועיים

חפש פרסום לפי
           
מציג 5 פרסומים מתוך 5
נושא
כותרת
שנה
מחבר
מדידת שווי הוגן
אפריל 2014
סקירת הערכות שווי נדל"ן
יפעת רוזיליו
בקרה
מיקי עין דור
הצגת נכסי נדל"ן בתקינה החשבונאית
רו"ח איריס שטרק ושלומי שוב
IAS40 השפעת התקינה הבינלאומית
רו"ח דני ויטאן
|
|
|
|
|