FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

הרשמה לאירוע - הזמנה לאסיפה כללית מיוחדת בוחרת 22.7.2019

הנני מבקש/ת להירשם לאירוע הזמנה לאסיפה כללית מיוחדת בוחרת 22.7.2019 על פי הפרטים הבאים:

שם פרטי
שם משפחה
דואר אלקטרוני
טלפון
כתובת
שם המשרד
הערות
  אני מבקש להירשם לאירוע ומתחייב לשלם בעבורו.
ידוע לי שגם אם לא אגיע, אחויב במלוא התשלום.
מתי
22 יולי 2019     16:30
מיקום
ב"אשכול פיס", ברח' רוקח 118 , רמת גן.
עלות
עלות לחבר לשכה
ש"ח
עלות לאורחים
ש"ח
|
|
|
|
|